Sheath- 141 PakLite Large Skinner

0141-15-BK Sheath- 141 PakLite Large Skinner


Heavy-duty nylon sheath. Black.

$12.00