141 PakLite Large Skinner Sheath

0141-15-BK 141 PakLite Large Skinner Sheath


Heavy-duty nylon sheath. Black.

$12.00