141 PakLite Field Master Sheath

0141-02-BK 141 PakLite Field Master Sheath


Heavy-duty nylon sheath. Black.

$28.00